Beleid

ONTWIKKELINGSVISIE

De ontwikkelingsvisie biedt het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer een kader om ontwikkelingen in gang te zetten, te monitoren en bij te sturen. Centraal staat hierbij dat het gebied beter bekend en beter gebruikt wordt door de recreant. Verder speelt de financiële situatie nadrukkelijk een rol in de te maken keuzes, met name wat betreft het streven om inkomsten uit het gebied te verwerven.

Doelstelling
Daarbij wordt de volgende doelstelling gehanteerd:
het duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijdere regio.  

Uitgangspunten
Uit de ontwikkelingsvisie volgt een programma waarin de volgende uitgangspunten leidend zijn:

  1. de openheid en het natuurhistorische karakter blijven behouden
  2. het Alkmaarder- en Uitgeestermeer beter profileren als watersporthart van de regio
  3. watersportmogelijkheden vergroten
  4. randvoorwaarden voor ontwikkelingen verbeteren door te investeren in basisvoorzieningen in de verschillende deelgebieden
  5. de deelgebieden in de stadsrandzone beter richten op de vraag vanuit de aangrenzende wijken en het stedelijk gebied, met het accent op functioneel te gebruiken ruimte, oeverrecreatie, routevoorzieningen en watersportrecreatie. 


De volledige tekst van de ontwikkelingsvisie vindt u hier.