Visie 2030 Natuur en recreatie in Hollandse landschappen

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft op 2 december 2020 ingestemd met de conceptvisie 2030 Natuur en recreatie in Hollandse Landschappen.

Heeft u interesse om het vollige rapport te lezen, of alleen de vijf minuten versie? Klik dan op concept-visie 
Of wilt u de bundeling van de bestaande plannen en denkrichtingen lezen?

Wilt u meedenken?
Wij willen een ieder die zich betrokken voelt bij dit gebied uitnodigen om met ons mee te denken en mee te werken aan hoe wij gezamenlijk deze visie gaan uitwerken. Heeft u een idee? Reageren kan via het contactformulier

Een aantrekkelijk beeld voor de toekomst
De conceptvisie schetst een aantrekkelijk beeld voor de toekomst van de gebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer en IJmond en Zaanstreek. De bedoeling is het prachtige en zeer diverse open landschap verder te versterken. De gebieden moeten nog aantrekkelijker worden voor recreatie, landbouw en natuur.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer bestaat uit het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en omliggend land,  en de ten zuiden ervan gelegen nieuwe recreatiegebieden Aagtenpark, De Buitenlanden en De Omzoom. Het recreatieschap heeft als toekomstbeeld het prachtige en zeer diverse open landschap verder te versterken, zoals gevormd door Oer-IJ, Zeedijken, veenweide en Stelling van Amsterdam. Samen met gemeenten hebben we dat in een visie vastgelegd. Diverse belangengroepen, ondernemers en belangstellenden uit het gebied hebben meegedacht.

Doel van de visie
Het doel van de visie is de natuur- en recreatiegebieden in samenhang te versterken, als groene uitloopgebieden voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden en met activiteiten gericht op de regio. De kwaliteit van zowel de natuur- als de recreatiegebieden (inclusief waterkwaliteit) wordt verhoogd. De ontwikkeling van landschap, natuur, recreatie en routes krijgt vorm als een in elkaar overlopend geheel. De visie legt de hoofdlijnen voor thema’s en voor behoud en ontwikkeling van het gebied vast, uitgesplitst in deelgebieden met eigen accenten. De visie is tevens een kader voor hernieuwde promotie van het gebied.

De visie dient als kader voor bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Zo geven bestaande, lopende projecten al uitvoering aan deze visie. Nieuwe eigen initiatieven of die van derden worden getoetst aan de visie. Een aantal ontwikkelingen pakt het recreatieschap actief op aan de hand van een uitvoeringsprogramma (op te stellen in 2021). In dat plan worden diverse projecten voor behoud en ontwikkeling concreet beschreven en verder uitgewerkt in stappen, waaronder de financiële haalbaarheid. Met een uitvoeringsprogramma inclusief middelen kunnen sneller de doelen bereikt worden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt waar mogelijk samengewerkt met belangengroepen, ondernemers en inwoners.