Visie 2030 Natuur en recreatie in Hollandse landschappen

Visie Natuur en recreatie in Hollandse landschappen
Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft op 7 juli 2021 de visie Natuur en recreatie in Hollandse Landschappen vastgesteld.

Wilt u alleen de vijf minuten versie lezen? Dat kan, kijk dan op bladzijde 4 tot en met 7.
Of wilt u de bundeling van de bestaande plannen en denkrichtingen lezen?

Uitvoeringsplan
Het Algemeen Bestuur heeft op 1 december 2021 het Uitvoeringsplan vastgesteld. In dit plan zijn de projecten beschreven voor behoud en ontwikkeling beschreven en op hoofdlijnen uitgewerkt.

Wilt u meedenken?
Wij willen een ieder die zich betrokken voelt bij dit gebied uitnodigen om met ons mee te denken en mee te werken aan hoe wij gezamenlijk deze visie/projecten gaan uitwerken. Heeft u een idee? Reageren kan via het contactformulier. 

Een aantrekkelijk beeld voor de toekomst
De visie schetst een aantrekkelijk beeld voor de toekomst van de gebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer en IJmond en Zaanstreek. De bedoeling is het prachtige en zeer diverse open landschap verder te versterken. De gebieden moeten nog aantrekkelijker worden voor recreatie, landbouw en natuur.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer bestaat uit het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en omliggend land,  en de ten zuiden ervan gelegen nieuwe recreatiegebieden Aagtenpark, De Buitenlanden en De Omzoom. Het recreatieschap heeft als toekomstbeeld het prachtige en zeer diverse open landschap verder te versterken, zoals gevormd door Oer-IJ, Zeedijken, veenweide en Stelling van Amsterdam. Samen met gemeenten hebben we dat in de visie vastgelegd. Diverse belangengroepen, ondernemers en belangstellenden uit het gebied hebben meegedacht.

Doel van de visie
Het doel van de visie is de natuur- en recreatiegebieden in samenhang te versterken, als groene uitloopgebieden voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden en met activiteiten gericht op de regio. De kwaliteit van zowel de natuur- als de recreatiegebieden (inclusief waterkwaliteit) wordt verhoogd. De ontwikkeling van landschap, natuur, recreatie en routes krijgt vorm als een in elkaar overlopend geheel. De visie legt de hoofdlijnen voor thema’s en voor behoud en ontwikkeling van het gebied vast, uitgesplitst in deelgebieden met eigen accenten. De visie is tevens een kader voor hernieuwde promotie van het gebied.

De visie dient als kader voor bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Zo geven bestaande, lopende projecten al uitvoering aan deze visie. Nieuwe eigen initiatieven of die van derden worden getoetst aan de visie. Een aantal ontwikkelingen pakt het recreatieschap actief op aan de hand van het uitvoeringsplan. In dat plan zijn diverse projecten voor behoud en ontwikkeling concreet beschreven en verder uitgewerkt in stappen, waaronder de financiële haalbaarheid. Met dit uitvoeringsplan inclusief middelen kunnen sneller de doelen bereikt worden. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt waar mogelijk samengewerkt met belangengroepen, ondernemers en inwoners.