Privacyverklaring

Recreatie Noord-Holland N.V. (hierna: RNH) is de uitvoeringsorganisatie van vijf recreatieschappen in Noord-Holland: Geestmerambacht, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Spaarnwoude, Twiske-Waterland en Groengebied Amstelland. RNH beheert hiertoe de volgende websites:

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Hieronder zal verder worden uitgewerkt in welke situatie wij persoonsgegevens verwerken en met welk doel.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

In sommige gevallen verwerken wij ook politiegegevens. Hier is de Wet politiegegevens (hierna: Wpg) op van toepassing. In deze privacyverklaring wordt met de verwerking van persoonsgegevens ook de verwerking van politiegegevens op grond van de Wpg bedoeld.

In deze privacyverklaring is te lezen hoe wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect kunnen leiden naar een persoon. Zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortejaar, geboorteplaats, geslacht of nationaliteit.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op onze taken en verplichtingen. Hiervoor gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens, zoals NAW en contactgegevens. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

Wanneer u online het contactformulier invult verwerken wij de persoonsgegevens die daarin staan opgenomen op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken door een e-mail te sturen naar fg@recreatienoordholland.nl. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor de totstandkoming, dan wel de uitvoering, van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan persoonsgegevens met betrekking tot een vergunningaanvraag. Maar het betreft ook de verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers en sollicitanten ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Tot slot zijn er wettelijke verplichtingen op ons van toepassing op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken.

In de meeste gevallen verwerken wij uitsluiten gewone persoonsgegevens. Dit is het geval wanneer u middels het contactformulier informatie opvraagt of een vergunning aanvraagt. In sommige gevallen verwerken wij echter ook bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. Hiervan is onder andere sprake bij de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers.

Politiegegevens

RNH heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en de sociale veiligheid. Bij overtredingen houdt de boa toezicht en treedt de boa handhavend op. Hiertoe worden persoonsgegevens verwerkt. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde), dan is de Wpg van toepassing. Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is het uitvoeren van een wettelijke verplichting. In de Wpg staat specifiek beschreven voor welke doeleinden deze persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Denk hierbij aan:

 • Het schrijven van een proces-verbaal wanneer er een strafbaar feit is gepleegd.
 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan het proces-verbaal gerelateerde betalingen, zoals het toekennen van bezwaren, het toepassen van de coulanceregeling, toepassen van verminderingen en betalingsregelingen.
 • Onderzoek naar en opsporen van verdachten van strafbare feiten.

In dit kader kunnen gewone, bijzondere en gevoelige persoonsgegevens (politiegegevens) worden verwerkt.

Cameragebruik

Wij maken gebruik van cameratoezicht bij de parkeerplaatsen. Deze camera’s worden gebruikt om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te waarborgen. Het cameratoezicht wordt duidelijk kenbaar gemaakt door middel van stickers en borden. RNH is verantwoordelijk voor het verwerken van de camerabeelden.

Bij een incident/strafbaar feit kunnen de camerabeelden worden gedeeld met de politie. De betrokkene wordt hiervan niet op de hoogte gesteld.

Ook maken wij gebruik van camera’s ter informatie aan belangstellenden, zoals bijvoorbeeld het MH17 monument. De beelden worden niet gebruikt ter vastlegging van personen maar het kan wel zijn dat personen herkend worden. Deze beelden zijn een livestream en worden niet opgeslagen. Door middel van bebording en informatie worden bezoekers op de hoogte gesteld van deze camera’s.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken van de volgende personen persoonsgegeven:

 • Medewerkers van RNH
 • Sollicitanten, die solliciteren bij RNH
 • Externen (zoals inhuurkrachten)
 • Personen die een vergunning of een andere toestemming aanvragen bij RNH
 • Personen die het contactformulier op de website van RNH invullen of op een andere manier om informatie vragen
 • Personen die door de Boa van RNH worden aangehouden
 • Personen die worden gefilmd binnen het gebied van RNH
 • Personen, al dan niet van bedrijven, waarmee we een overeenkomst afsluiten

Wie is de verwerkersverantwoordelijke?

Recreatie Noord-Holland N.V. is statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te Velsen-Zuid aan de Genieweg 46, 1981 LN, Kamer van Koophandel nummer: 34207316. Namens RNH is het bestuur verantwoordelijk voor de verwerking. Dit betekent dat zij bij het uitvoeren van hun taken en verplichtingen eindverantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens die RNH verwerkt.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna FG) aangesteld die toeziet op de naleving van de AVG en de Wpg. De FG heeft onder andere de volgende taken:

 • RNH informeren en adviseren over de naleving van de AVG
 • controleren of RNH zich houdt aan de AVG en haar eigen privacy beleid
 • optreden als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens

De FG is te bereiken via het e-mailadres: fg@recreatienoordholland.nl

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Het is afhankelijk van de situatie of uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld:

Wanneer u informatie opvraagt of een vergunning aanvraagt middels het contractformulier op de website worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden.

Persoonsgegevens van medewerkers worden in bepaalde gevallen wel gedeeld met derden. Dit zal alleen gebeuren wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, als dit wettelijk verplicht is of wanneer wij ondubbelzinnige toestemming hebben verkregen van de medewerker. Zo is het bijvoorbeeld wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan de belastingdienst te verstrekken die van belang zijn voor de belastingheffing en moet een medewerker aangemeld worden bij de UWV wanneer hij/zij langdurig ziek is.

Persoonsgegevens van personen die zijn aangehouden door een Boa worden gedeeld met justitie en/of andere opsporingsambtenaren indien dit noodzakelijk is.

Soms worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden (andere organisaties of personen) buiten Europa. Als het gaat om partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) maken wij extra afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit zal niet vaak voorkomen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en houdt zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. In het bijzonder zijn, bij de uitvoering van taken van de recreatieschappen, gebonden aan de Archiefwet.

Op de verwerking van politiegegevens zijn vaste bewaartermijnen van toepassing die zijn opgenomen in de Wpg.

Wij houden een register van verwerkingen bij. Hierin staan alle verwerkingen opgenomen. Bij iedere verwerking is apart bepaald hoe lang de gegevens bewaard mogen worden. De betreffende bewaartermijnen zijn terug te vinden in het register.

Beveiliging

Wij hebben passende- en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. Onze servers zijn beschermd door een firewall en we doen regelmatig malwarescans. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat alleen personen toegang hebben tot persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is. Er wordt gelogd wie er toegang heeft gehad tot persoonsgegevens. Door deze maatregelen wordt geprobeerd te voorkomen dat iemand toegang krijgt tot persoonsgegevens die daar geen recht op heeft.

Melden van een datalek

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Toch kan er een datalek ontstaan. Dat gebeurt als gegevens bij de verkeerde persoon terechtkomen of door een fout verloren raken. Denkt u dat er een datalek is? Meld dit dan zo snel mogelijk. Stuur een e-mail naar fg@recreatienoordholland.nl. Als dat nodig is, nemen wij binnen 24 uur contact met u op.

Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u rechten. Die rechten staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt van die rechten gebruikmaken.

Recht op inzage

Als betrokkene heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt een verzoek bij FG indienen met de vraag of, en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om ons op te dragen uw persoonsgegevens te corrigeren, indien u van mening bent dat deze gegeven niet (meer) juist of incompleet zijn. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een aanvullende verklaring aan de FG te verstrekken.

Recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw gegevens door RNH te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is. Tevens heeft u het recht om ‘vergeten te worden’. Een verzoek tot verwijdering of om vergeten te worden, kunt u indienen bij de FG.

Recht op beperking

U heeft het een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens op verzoek tijdelijk ‘stil moet zetten’. Een verzoek tot beperking, kunt u indienen bij de FG.

Recht op verzet

U kunt bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Wij moet dan als verwerkingsverantwoordelijke de verwerking staken. Een beroep op verzet, kunt u indienen bij de FG.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Deze kopie moet in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm worden verstrekt.

Klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt u zich melden bij de Functionaris voor de gegevensbescherming (fg@recreatienoordholland.nl). Indien u van mening bent dat de klacht niet afdoende verholpen is, kunt u zich melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of telefonisch: 088 - 1805 250.

Weigeringsgronden

Uw verzoek tot uitoefening van uw rechten kan niet in alle gevallen worden gehonoreerd. Zowel de AVG als de Wpg noemen situaties waarin uw recht kan worden beperkt. Wanneer wij een verzoek niet honoreren, zullen wij deze weigering toelichten.

De Wpg kent de volgende weigeringsgronden om uw politiegegevens te overleggen. Dit is het geval als:

 • Het gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren.
 • Dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen.
 • De openbare veiligheid in het geding is.
 • De rechten en vrijheden van derden worden geschonden.
 • De nationale veiligheid in het geding is.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website(s) goed te kunnen laten functioneren en om webstatistieken bij te kunnen houden. Meer informatie is te vinden in de cookieverklaring.

Links naar websites derden

Op de website(s) van RNH kunnen links en/of advertenties worden geplaatst welke u naar de website van een derde leidt. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor websites van derden en zijn derhalve niet verantwoordelijke voor het gebruik en/of verwerken uw gegevens door deze derde. U bent zelf verantwoordelijk om van de privacy policy van de website van een derde kennis te nemen.

Vragen?

Als u vragen heeft over de verwerking of bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact met ons wil opnemen, dan kunt u een e-mail sturen naar fg@recreatienoordholland.nl.